Pomiar hałasu od instalacji technicznych

W ramach tego zlecenia dokonaliśmy orientacyjnych pomiarów hałasu, a następnie przeprowadziliśmy próbę identyfikacji głównych źródeł jego pochodzenia.

 

Na podstawie wyników pomiarów oraz wizji lokalnej zostały wydane zalecenia w celu dalszego ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska.